Some Question and Question Words

When?--- Eonjeyo? (Awn-jay-yo)

Where?--- Eodieyo? (Oh-dee-yeh-yo)

How much?--- Eolmayeyo? Ole-mah-yeh-yo)

Who?--- Nuguyeyo? (Nu-goo-yeh-yo)

Why?--- Waeyo? (Way-yo)

How?--- Eottoek`eyo? (Oh-toe-kay-yo)

What?--- Mweoyeyo? (Mwah-yeh-yo)

Which?--- Eonugeoshieyo? (Eo-nuu-go-shee-eh-yo)

What's the matter?--- Weniriseyo? (Wen-ee-ree-seh-yo)

What's this?--- Igeoshimweoyeyo? (Ee-goh-shee-mwah-yeh-yo)

Where's the bathroom?--- Hwajangshil eodiseyo? (Hwa-jang-sheel Oh-dee-seh-yo)

 

Other words you can use besides bathroom

Entrance--- Ipkuu (eep-ku)

Exit--- chul-gu (chool-koo)

telephone--- Chonwha (chone-hwah)